2017 Ovo ostrvo

(scroll down for english)

Ово острво
Расправа о људском стању у три поглавља

https://www.youtube.com/watch?v=GEIUsHvR9EU

Сали О’Нил, Ана Дубљевић, Нина и Милан Марковић Матис

https://www.facebook.com/ovoostrvo/

Прогон “вештица”, догађај којим се у историји нико није озбиљније бавио док то нису урадиле феминистичке списатељице седамдесетих година прошлог века, означава крај “мрачног” и непродуктивног Средњег века и почетак нове ере просвећености. Људско тело престаје да буде магично и целовито – под утицајем механицистичке филозофије и продора научног погледа на свет, људско, друштвено тело па и сама природа почињу да се посматрају као машина на чије фунцкионисање се може утицати, и што је још важније, чији се рад и плодови могу експлоатисати.

Погром који је извршен над женама од средине 15. до почетка 18. века нарочито у средњој и северној Европи у новом светлу које нам пружа књига Силвије Федеричи “Калибан и вештица” видимо не као остатке сујеверног Средњег века које је тек Доба разума успело да заустави, већ управо као услов без ког ново буржоаско друштво не би могло да буде успостављено, а друштвени тренутак у коме се данас налазимо као финалну фазу процеса мењања “лењог, неморалног и непродуктивног” друштвеног тела у механизам чији је једини циљ стварање вишка вредности.

Али тај прелазак из vis erotica у vis lavorativa, од еротске снаге у радну снагу, никада није до краја завршен – свака криза Капитала праћена је екплозијом отпора према раду, а сваки тренутак нормализације откривањем новог простора за ограђивање и приватизацију, нових идентитета за стварање разлика и новим таласом насиља према женама.

Представу Ово острво правили смо питајући се зашто радимо и за кога, и колико је заправо стара та превара на коју свакодновно изнова пристајемо.

Ово острво је продукција FyraBen teatra, подржана од Реконструкције женског фонда, Станице – сервиса за савремени плес и Битеф театра. Рад на представи су помогли Inter Arts Center Малмо и Пароброд.

Сали О’Нил је кореографкиња, плесачица и извођачица. Дипломирала је на ArtEZ Hogechool voor de Kunsten у Арнхему, Холандији. Од 2010. године ради као кореографкиња и наступа као извођачица у представама у Европи, Америци и Јерменији. Тренутно живи у Малмеу, Шведска.

Нина Марковић Матис је слободна уметница која живи и ради у Малмеу и Београду. Дипломирала 2008. године је у Cantabile School of Stage Arts u Данској и од онда наступала у бројним соло пројектима као и у сарадњи са другим уметницима. Као извођачица, Нина ствара у различитим гранама извођачких уметности – од театра покрета и бутоа, преко савременог циркуса и техника сценских борби до драмског позоришта и приповедног театра. Кооснивачица театра FyraBen.

Ана Дубљевић је изводјачица и ауторка у пољу плеса, кореографије и кореографије као проширене праксе. Њени уметнички интереси баве се плесом концепата, питања, односа, језика и тела. Фокусира свој рад на питање политичности, с једне стране уметности и уметничког дела, и са друге стране политичности наших свакодневних индивидуалних и колективних живота, данас.

Милан Марковић Матис је драматург, драмски писац и сценски извођач настањен у Малмеу и Београду. Драме су му извођене у Хрватској, Енглеској, Словенији и Србији и објављене на босанском, енглеском, словеначком, српском и немачком језику. Као драматург је радио на представама у Данској, Хрватској, Италији, Немачкој, Словенији и Србији. Кооснивач театра FyraBen. FyraBen театар је колектив из Малмеа који ствара у ширем пољу савременог плеса, перформанса и драмског позоришта.

————————————

This Island
a three chapter treatise on human condition

Sally O’Neill, Ana Dubljević, Nina and Milan Marković Matthis

https://www.facebook.com/ovoostrvo/

Persecution of “witches”, an event in history that no one seriously addressed until the seventies when feminist authors began writing about it, marked the end of the “dark” and unproductive Middle Ages and the beginning of the new Age of Enlightenment. The human body lost it’s magic (it ceased to be both whole and holly) – under the influence of mechanistic philosophy and breakthrough of the scientific view of the world, human, social body and even nature itself began to be seen as a machine, a machine that can be influenced, improved and analyzed and more importantly, whose work can be ruthlessly exploited.

In the light that Silvia Federici’s book “Caliban and the Witch” sheds on this period, we see pogrom committed against women (since the mid-15th to the early 18th century especially in central and northern Europe) not as remnants of superstitious Middle Ages that ended only with coming of the Age of Reason – but as an establishing Event of the new bourgeois society. Equally, the moment in which we live today reveals itself to us nothing more than a final phase of this process, of changing “the lazy, immoral and unproductive” social body into a mechanism whose sole purpose is creation of surplus value.

But this transition from vis lavorativa to vis erotica, (from erotic power to work force), never quite finished – every crisis of capital was/is accompanied by an explosion of resistance to work, and every moment of normalization by discovery of new areas for enclosures and privatization, new identities for the accumulation of differences and a new wave of violence against women. We created This Island asking the questions why do we work, and for whom, and finally, how old this trick we fall for every day really is.

This Island is a FyraBen production, supported by Reconstruction Women Fond, Station – service for contemporary dance and Bitef theater. This Island was developed with help from Inter Arts Center Malmo and Cultural Center Parobrod Belgrade.

Sally O’Neill is a choreographer, dancer and performer with a BA as Contemporary dancer/maker from ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem. Since 2010 she has choreographed and co-choreographed performances in Europe, USA and Armenia. She lives in Malmo, Sweden.

Nina Marković Matthis is a freelancing artist, working internationally from her base in Malmö. She graduated from Cantabile2’s School of Stage Arts, Denmark in 2008 and has worked in several constellations, companies and solo projects. As a performer Nina works with various expressions of theater and movement art, such as physical theater, drama, storytelling, and also new circus, stage combat, butoh and more. She is a co-founder of FyraBen teater.

Ana Dubljević is a performer and author in expanded field of choreography. Her artistic interest dwells around “dancing” concepts, questions, relations, languages and bodies. Focus of her work is on politicality, on one side – of art and art work, and on the other – politicality of our everyday individual and collective lives, today.

Milan Marković Matthis is a Malmö based dramaturge, playwright and performer, born 1978 in Belgrade. His plays have been staged in Serbia, Croatia, Slovenia and England and published in English, German and Slovenian and Serbian languages. He worked as a dramaturge in Croatian, Danish, German, Slovenian and Serbian theater productions. He is a co-founder of FyraBen teater.

FyraBen teatar is a Malmö based collective creating in wider field of contemporary dance, performance art and drama theater.